FOR YOU :: FOR LIFE :: FOR ENERGY

Magnetfeldtherapie BEMER 3000   

 

Gabrys M (2004)

Θεραπεία με παλλόμενα μαγνητικά πεδία σε ασθενείς με κυτταροστατική πολυνευροπάθεια.


Pulsed magnetic fields in treatment of cytostatic polyneuropathy.

Pulsierende Magnetfeldtherapie bei zytostatisch bedingter Polyneuropathie.


Deutsche Zeitschrift für Onkologie 36 (2004) 154-156


Περίληψη:

Η χρήση των παλλόμενων μαγνητικών πεδίων (BEMER) ανακουφίζει, με επιτυχία, τους ασθενείς με κυτταροστατική πολυνευροπάθεια από τις παρενέργειες της θεραπείας του καρκίνου.